کودکان زیر ۱۰سال تنها به همراه یک بزرگسال (بالای ۱۸ سال ) حق ورود به استخر را دارند. بزرگسال همراه باید لباس شنا به تن داشته باشند

مسئولیت کودکان زیر ده سال با بزرگسال همراه میباشد. که شامل مراقبت کامل از کودک و حفظ فاصله کمتر از یک متر میباشد

(.برای شنا کردن در قسمتهای عمیقتر از ۱.۵ متر آشنایی به فن شنا الزامی است. ( یعنی اینکه بتوان ۲۰۰ متر شنا کرد

.دانش آموزان مشمول قانون مدرسه هستند و مسئولیت آنها با آموزگار همراه میباشد

.در تمام محوطه استخر خطر لیز خوردگی وجود دارد

.استفاده از وسایل چینی یا شیشه ای در داخل استخر مجاز نیست

.نوشیدن الکل ، کشیدن سیگار و استفاده از مواد مخدر در تمامی محوطه استخر ممنوع میباشد

.مراجعین باید از تذکرات پرسنل و نجات غریقان پیروی کنند

.مراجعین موظف به رعایت مقرارت بهداشتی هستند

بردن لباس به محوطه شنا جایز نیست. از کمد یا جا لباسی های موجود در رختکن که به همین منظور فراهم شده استفاده کنید

.مقررات ویژه ای برای استفاده از سکوی شیرجه و تخته ی شیرجه وضع شده است

(.استفاده دراز مدت از سونا خطر بیهوشی در بر دارد. (کسانی که داری بیماریهای قلبی عروقی هستند باید بیشتر احتیاط کنند

.چنانچه بیماری ویژه ای دارید که حظور در استخر میتواند موجب ریسک باشد ،از قبل پرسنل را آگاه کنید

.در صورت شنیدن آژیر آتش سوزی ، به تذکرات پرسنل توجه کرده و استخر را تخلیه نمایید

.پرسنل آموزش دیده ما همیشه در استخر حضور دارند و مسئولیت  نجات غریق ، امنیت و آسایش را به عهده دارند

.از تذکرات و مقررات ایمنی استخر پیروی کنید

.سوالات خود را با پرسنل در میان بگذارید

برای مواقعی که استخر اجاره داده میشود و یا به آموزش شنا اختصاص میابد ، بزرگسالان مسئولیت بیشتری در مراقبت از همراهان کم سن و سال خود دارا میباشند

.پرسنل استخر میتوانند از حضور افرادی که به مقررات استخر بی توجه هستند ، جلوگیری کنند