Västeråsbadens säkerhetsföreskrifter

Barn under 10 år får endast vistas på badet i vuxens sällskap (över 18 år) Du som vuxen ska vara ombytt till badkläder.

Barn som befinner sig på badet ansvaras för av medföljande vuxen (över 18 år) Ansvar innebär att bevaka barnet och inte ha mer än en armlängs avstånd under hela vistelsen på badet.

För att vistas ensam i bassäng med djup över 1.50 meter krävs att man är simkunnig. Med simkunnig avses person som kan simma 200 meter.

För badbesök under skoltid omfattas barnen av skolplikten och läraren har ansvar för sina elever.

Halkrisk finns inom hela anläggningen.

Inget glas eller porslin är tillåtet inom anläggningen.

Alkohol, droger och rökning är förbjudet inom anläggningen.

Besökare är skyldiga att följa direktiv från personal samt befintliga anvisningar.

Badgäst är skyldig att följa gällande hygienregler.

Av hygieniska skäl ska du hänga in dina ytterkläder/kläder i omklädningsrummet. Inga ytterkläder ska tas med in i simhall.

Särskilda anvisningar finns för användande av hopptorn och trampolin.

Vistelse i bastu kan innebära risk för avsvimning. Personer med hjärt-kärlsjukdom bör iaktta särskild försiktighet.

Personer med sjukdom som kan innebära risk vid vistelse på badet skall informera personal innan bad eller vistelse i bastu.

Vid brandlarm/brand skall badet utrymmas, följ alltid personalens anvisningar.

Badet är alltid bemannat av personal med utbildning och ansvar för livräddning, säkerhet och trivsel.

Följ alltid anvisningar och säkerhetsföreskrifter som finns inom anläggningen. Vid osäkerhet om gällande regler, tillfråga personal.

I samband med simskola eller att badet är uthyrt kan andra säkerhetsregler förekomma gällande vuxens tillsynsansvar.

Personal har rätt att avvisa gäst som missköter sig eller inte följer regler inom anläggningen.